Naše služby

Cestná preprava

Cestná preprava predstavuje najrozšírenejší a najdostupnejší spôsob premiestňovania tovaru.

Úlohou zasielateľa je zvoliť efektívnu cestu prepravy so zreteľom na charakter, objem a hmotnosť zásielky a to vo forme celovozovej, alebo čiastočnej - kusovej zásielky.

Pravidlá medzinárodnej cestnej prepravy nákladov zastrešuje Dohovor CMR. Tento dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave cestným vozidlom medzi najmenej dvomi štátmi, pričom aspoň jeden z nich je zmluvným štátom Dohovoru CMR.

Pre cestnú prepravu nebezpečných vecí a materiálov platia ustanovenia Európskej dohody o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (ADR). Ponúkame vozové kapacity mimo triedy I. a VII.

Špeciálnou kapitolou je poistenie zodpovednosti zasielateľa. Naša firma disponuje poistením nad rámec Dohovoru CMR s pripoistením zmluvného dopravcu.

Firma zabezpečuje prepravu tovaru v rámci i mimo Európskej únie. U prepráv mimo EÚ je zabezpečenie colných služieb v exporte či importe samozrejmosťou.

Ponúkame dodatočné pripoistenie tovaru na všetky riziká počas prepravy prostredníctvom poistných maklérov v zahraničí.

 

Námorná preprava

Pre tovary určené kamkoľvek do zámoria alebo zo zámoria je možné zabezpečiť komplexný servis spojený tak s kontinentálnou ako aj námornou prepravou a to spôsobom, vyhovujúcim ich charakteru.

Naša firma vie zabezpečiť prepravu do a zo zámoria kontajnermi v ich najrozličnejších modifikáciách, kusové zásielky zbernými kontajnermi a voľne prepravovaný tovar konvenčným spôsobom v obmedzenej miere.

Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je námorný konosament, cenný papier, jeho znenie a prenos práv je v súlade s dohodou medzi zasielateľom a jeho príkazcom.

Námorná preprava vyžaduje automaticky colné služby, knihovanie lodného priestoru, priebežnú kontrolu tovaru pred a po nalodení, zabezpečenie poistenia tovaru, dozor nad vhodným balením a i.

U námornej prepravy je ideálne, ak sa dodacia parita nedelí a za tovar zodpovedá jeden zasielateľ od "štartu až do cieľa".

 

Železničná preprava

Železničná preprava umožňuje transport efektívnym, ale hlavne ekologickým spôsobom. Je limitovaná danými podmienkami železničnej siete a vlečkovej dopravy, ale lacnejšia pre masový a pravidelný tok tovarov.

V súčasnosti ponúkajú železničné spoločnosti široký výber vagónov, šitých na mieru rozličným druhom tovaru, ktoré je možné prenajať. Preprava tovaru v kontajneroch po železnici s priblížením kontajnera na nakládku/vykládku ťahačom je vhodná pre vzdialené kontinentálne destinácie.

Prepravno-právne podmienky pre železničnú prepravu sú obsahom Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave COTIF na európskom a čiastočne na africkom kontinente mimo SNŠ. Sprievodnou zmluvou v medzinárodnej železničnej doprave je CIM v SNŠ je to SMGS.

Podmienky prepravy nebezpečných tovarov reguluje príloha RID, podmienky prepravy kontajnerov RICo, atď.

Umožňujeme poistenie tovaru počas prepravy na všetky riziká.

 

Letecká preprava

Ak potrebujete prepraviť tovar rýchlo a bezpečne kamkoľvek na svete, je to najvhodnejší spôsob prepravy.

Zabezpečíme Vám priblíženie Vašej zásielky na najdostupnejšie letisko s podľa možností priamym leteckým spojením pre Vašu destináciu. Zariadime knihovanie, manipuláciu na letisku, vystavenie leteckého nákladného listu, poistenie zásielky počas prepravy.

Spolupracujeme len s agentmi IATA (Asociáciou združujúcou letecké spoločnosti vo svete) za prijateľnú cenovú úroveň taríf. U prepravných sadzieb treba vždy počítať s meniacimi sa prirážkami - palivovou a bezpečnostnou.

V mieste určenia je možné prostredníctvom letiskového agenta zariadiť ďalší podaj k príjemcovi tovaru spolu s importným odbavením zásielky.

Umožňujeme poistenie tovaru počas prepravy na všetky riziká.